Rekrytering väckte känslor inom kyrkan

Rekrytering väckte känslor inom kyrkan.

Inte förvånande att Mönsterås är nästa församling i Kalmar län, som utvisar problem med personalpolitiken.
Svågerpolitik och en Kontraktprost som arbetar på ett sätt som tangerar mafioso stil skall tydligen bli signum för kontraktet, där även Oskarshamns Församling ingår.
Återstår att se hur tillsättningen av ny kyrkoherde i Högsby kommer att gå, skall det bli samma här då är det väl dags att överväga att lämna Svenska Kyrkan, för som det ser ut i Växjö församling, med en Biskop som struntar i medlemmarna, och enbart ser till sitt eget bästa, som en annan Pontius Pilatus, och en kontraktprost som är värre en Judas, då måste det bli en stark och engagerad kyrkoherde för att få budskapet fram.

Svenska kyrkan i Växjö stift är inte en förebild som kristen och männsklig enhet, de har visat att de absolut tillhör den del av kristendomen som ser förebilden i Lucifer och Judas, men Biskopen i främste ledet.

Skall Oskarshamns Församling lämna Svenska Kyrkan?

Frågan kan tyckas märkvärdig, men är ändå relevant, när man ser på de dispositioner som politikerna och kyrkoherden har gjort den senare tiden. Vi har redan tidigare påpekat hur en av de ledande politikerna redan sitter på dubbla stolar, dels genom att vara ledamot i Kyrkorådet och fullmäktige samtidigt som han är med i styrelsen vid Pingstförsamlingen. Eftersom dessa 2 församlingar har olika sätt att se på den kristna tron, kan man undra på hur man kan representera båda sidorna.

Nu har man inom Oskarshamns Församling åter börjat avvika från Svenska Kyrkan, genom sitt konfirmandarbete. Inte nog med att det inte finns präster med i undervisningen, utan det mesta dels sköts av församlingspedagogerna, men nu har man också anställd en ungdomsledare som har sin grund i missionsförbundet. Man undrar på hur man kan låta en person som tillhör en kyrka som ser annorlunda på dopet, delta i konfirmandarbetet, som alltså är en del av Svenska kyrkans dop. Även inom diakoniarbetet har man i Oskarshamns Församling en assistent, som har sina grunder i missionsförsamlingen, så man undrar om Svenska kyrkan är på väg bort från Oskarshamn.

Ser man på Församlingen s hemsida är det tydligen endast 2 ordinarie präster tillgängliga för tillfället, varav den ena är kyrkoherden. En komminister är sjukskriven, och har varit det en längre tid. Enligt källor skall det vara en fråga om arbetsklimat som har föranlett denna sjukskrivning. En komminister är tjänstledig medan tjänsten som ungdomspräst är vakant.

Man kan finna det anmärkningsvärd att Kyrkoherde Magnus Wihlborg inte har lyckats i sin uppgift som kyrkoherde, att få ordning på personalen, och tillsatt vakanta tjänster, han som var så engagerat i att få den förre kyrkoherden bort, så att man kunde få rätsida på församlingen.

Jag undrar om han tycker sig ha lyckats med uppgiften, när konfirmandarbetet går på halvfart utan präster, och frikyrkorna tydligen får större insikt i församlingens dagliga arbete.

Man kan undra vad biskopen anser om detta, men eftersom han fortfarande inte har svarat på min skrivelse av 14 september 2011, så varför skulle han svara nu?

Det ska bli intressant att följa den stundande valkampen, skall upprorsmakerna göra en ny lista, eller kommer allt att falla tillbaka i den lata och övergivna fason, som tydligen skall vara församlingens kännetecken.

Påsken i Oskarshamns Församling.

Nygammal kyrkoherde efter Mats-Ola Nylén / NYHETERNA / Östra Småland AB..

 Påsken är en kyrklig högtid, och i Oskarshamn firades den med at en ny kyrkoherde insattes med stöd från biskoppen.

Det som man kan finna anmärkningsvärd är att trots det var insättelse av en ny kyrkoherde, och biskoppen deltog, var endast halva kyrkan fylld.

Är det så att församlingsmedlemmarna i Oskarshamn äntligen har insett vad som hände för ett år sedan, när den rätta kyrkoherden Mats-Ola Nylen fördrevs av personalen och översteprästerna, och därför viste sin avsky för dessa genom att utebliva från insättelsesmässan på annandagen påsk.

I sitt anförande under mässan sa översteprästen bl.a. att kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens andliga ledare, något som kan bli svårt för denna nya kyrkoherde, han som fördrev de äldre och församlingsmedlemmarna från kyrkorummet, när man ville protestera mot de judasfasoner som personalen utsatte Mats-Ola Nylén för, när man genom demokratiska metoder ville få den rätta kyrkoherde tillbaka istället för marionetten som förrådde Nylén.

Något annat som kan tyckes anmärkningsvärd är hur förre kontraktsprosten deltog i insättelsen av den nya kyrkoherden, Norrgård som var en av de som tillsammans med Wihlborg var ytterst aktiv för att sticka Nylén i ryggen, som nu står och solar sig i lyckans rus över att man åter har upplevt påskens lycka i kyrkan, att genom svek ha fördrivit och förråd i översteprästernas och politikernas namn.

Kyrkan i Växjö Stift upplever tydligen stora problem, och genom det svaga ledarskap som utvisas av översteprästen, som fortfarande inte har kunna svara på ett mail som skickades till honom i september 2011 med begäran om andlig vägledning, kan man undra hur det ska gå. Nu har man statuerat exempel på att insätta den bleka, opersonliga och i mångas ögon Judas karaktären Magnus Wihlborg i en församling som splittrades när fraktionen med Wihlborg och Duvlund satte sig för att fördriva Nylén. Översteprästen har tillsammans med politikerna gått i fällan, och låtit dessa få som de ville, något som kommer att skada Oskarshamns församling och i längden Växjö stift.

När Nylén hade sin avsked mässa var kyrkan full, detta trots Nylén avsagt sig att bi avtackad, eller det på annat vis var utlyst, nu hade man utlyst att Wihlborg skulle insättas, och man hade lockerbjudande med översteprästerna, och den pensionerade kontraktsprosten, och ändå kan man endast sälja halva kyrkan, snacka om antiklimaks.

Wihlborg njut av din tjänst som kyrkoherde, du är politikernas och personalens dröm, som en sann marionett uppträder du, och så länge du gör det kommer du säkert att sitta kvar. Problemet är när besökarna sviker, och du måste börja minska personalen, då kanske även du träffar din Judas som dolkar dig i ryggen, och din Petrus som kommer att förneka att hon gav dig sitt stöd, ett är säkert, jag kommer inte att delta i några Judas mässor i Oskarshamns församling.

 

Den nya kyrkoherden.

Nu skall det, enligt välunderrättade källor, vara beslutat att Oskarshamns ny kyrkoherde blir Magnus Wihlborg, en komminister som funnits i Oskarshamns församling i 30 år, utan att ha gett något nämnvärd avtryck. Wihlborg var den som hade hand om konfirmandarbetet innan Mats-Ola Nylén kom till församlingen, något som resulterade i att församlingens konfirmandarbete var näst intill obefintligt, och man fick betala till angränsande församling för att de tog hand om flera konfirmander som egentligen tillhörde Oskarshamns församling.

Det som är anmärkningsvärd är att Wihlborg vid upprepade tillfällen har uttalat att han inte vill vara ny kyrkoherde, och att han uppfattade arbetet som tungt, och något han inte var intresserat av. Enligt källor skall det även från personalen ha varit skepsis för om Wihlborg är tillräcklig stark för att handskas med rollen som herde, men de har uttalat att de vill ge stöd för honom.

Man undrar på hur kyrkorådet har resonerat i denna situation, när man nu väljer att anställa en av de personer som var ledande i drevet mot fd kyrkoherden? Är det den nya socialdemokratiska politiken vi nu får presenterat, när man visar att mobbing och inkompetens skall belönas? En orm har placerats i fågelbot.

Eller som det står i Jakobs brevet 1:26:
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.”

Källor säger att besökstalet i Oskarshamns kyrka minskar, är ovanstående svaret på varför?

 

God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

Är Håkan Juholt förlåten?

Tydligen avslutade Håkan Juholt sin förlåt turné i Visby igår. När han idag framträdde på flanaden i Oskarshamn var varje ord om förlåt borta, och istället var det agitatorn Juholt, som lovade att lyfta Fredrik Reinfeldt bort från makten vid valet 2014.

De personer som var frammött på flanade, för att möta deras partikamrat, viste sitt hjärntvättade beteende, genom redan innan Juholt börjat sitt framträdande, applådera, ungefär som man gör när clownen kommer in i cirkus.

Man förvånas över att den person som ljugit inför svenska folket, när han berättat om hur han smugglar tryckpressar till Polen, eller den person som fortfarande inte förklarat varför han hade flickvännen med på en resa till Vitryssland, betalt av svenska folket, eller den personen som berättar om han är särbo, när han i verkligheten är sambo, hur han tror han kan få folkets förtroende.

2 fel ger inte ett rätt, men tydligen tror Juholt att 3 då gör det.

Varför är Juholt för fin att be sina kommuninnevånare om förlåtelse för sina misstag? Tror han att han är finare än oss, eller tror han det inte behövs, enbart för att han är på hemmaplan.

Det beteende Håkan Juholt framvisar ger inget bra intryck, och han vinner inga röster på det, hur bra politik han än representerar, för en ledare utan förtroende kan ändå inte genomföra sin politik.

Att Juholt inte ber om förlåtelse i sin hemkommun förvånar mig inte, för i somras talade en kommuninnevånare med honom om tandvård. Juholt bad om att få frågan per mail, mot att den samtidigt skulle ställas till Reinfeldt, för det vore bra att kunna jämföra svaren senare. Reinfeldt har svarat, men inte Juholt, kanske för han inte har något bra svar, kanske för att han som i sin förlåt kampanj ignorerar dem från hemkommunen, de röster säker på mig ändå, tror han.

Mitt råd till Juholt är att i julklapp önska sig en ryggrad, för just nu hänger hans arsle i en gummisnodd och guppar i samma takt som hans omväxlande åsikter.

God Jul Juholt.

Ps.
Är Juholt förlåten?
Tror inte det.

Vad händer i Oskarshamns Församling?

En församlingsbo kontaktade mig, och berättade att Tf Kyrkoherde var sjukskriven. Frågan kom då om det kunde vara ett uttryck för att allt fortfarande inte står rätt till på pastorsexpeditionen i Oskarshamns församling.

Att det var en grupp inom personalen så låg bakom Nyléns avgång från församlingen tidigare i år, är ingen nyhet för de som har inblick i församlingen, och det var väl därför att så många församlingsmedlemmar reste sig, och krävde att få Nylén tillbaka.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden fått för sig att han skall söka tjänsten som kyrkoherde, och skriver i sin ansökan om församlingen vill ha honom. Wihlborg har du inte fattat att församlingen vill ha NYLÉN, det är skrivit, och även utropat från kyrktrappan, efter att du visat din makt och fördrivit församlingsmedlemmarna från kyrkorummet. Uppfattar du det som att församlingen vill ha dig? Om du uppfattar det så, måste det vara med tillägget i brist på annat.

Det har kommit till min vetskap att problemen inom personalgruppen inte har försvunnit, utan det fortsätter, vilket kanske var en av orsakerna till att ungdomsprästen valde att ta sitt avsked efter några få månader i församlingen.

Att avskeden sedan fults av den tragiska olycka utanför Valdemarsvik kan man inte lasta någon för, men när Jonna Henning på minnesstunden uttalar att det var flera orsaker till varför folk var där, och sista punkten var skuldkänslor kan man undra vad som låg bakom det?

Problemen är tydligen inte borta i Oskarshamns församling, frågan är vad som skall till för att få dem bort.

Nu har det varit tyst länge nog!

Jag har varit medvetande tyst länge nu i ärendet runt uppsägningen av kyrkoherde Mats-Ola Nylén, och hela den politiska cirkusen i kyrkoråd, kyrkofullmäktige och inte minst i farsen Domkapitlet.

Domkapitlet som är den instans som har tillsynsplikt mot församlingen, har nu åter visat hur den inte kan agera som opartisk institution, utan den är mycket medvetande och bevisligen partisk gentemot kyrkorådet och fullmäktige. Detta i samband med en kontraktsprost som tolkar kyrkoordningen som fan läser bibeln gör att man inte ges några förhoppningar om en framtid för Oskarshamns församling efter Nyléns besked om han i dagsläget har svårt att föreställa sig en framtid med nuvarande politiska konstellation.

Senaste i ärendet är hur domkapitlet nu inväntat ett yttrande från kyrkofullmäktige som skulle ha varit inne den 6 oktober, men först kom in den 17 efter påminnelse, och av den orsaken kunde man inte behandla ett ärende i domkapitlet under oktober.
 Att det kan ha inverkan på de beslut som togs på kyrkofullmäktige i Oskarshamn den 22 oktober skiter man helt enkelt i, något som åter leder tankarna på ett styre från en korrupt bananrepublik. Men klart då känner man igen det politiska klimatet i Oskarshamn.

Domkapitlet skall alltså fungera som tillsynsmyndighet över församlingen, och eftersom jag begärt en beslutsprövning skall de likt en domstol avgöra ärendet.
Detta var jag lovar av jurist Vibeke Bergman skulle göras den 18 oktober.
I torsdags fick jag ett brev om att man inte tog upp ärendet, då man inväntade yttrande från kyrkofullmäktige, om en annan anmälan om beslutsprövning som man ville avgöra samtidigt.
Man har alltså nu två anmälan i ärendet, som man slagit ihop till ett diarienummer.
Nu skall det åter hänvisas till kyrkoordningen, där det står att ett ärende inte får avgöras för än anmälaren fått ta del av handlingar som tillförts ärendet av annan än anmälaren.
Jag har inte sett den andra anmälan eller yttrandet till denna, även om man lagt detta ihop till ett ärende, genom att ge det ett diarienummer.
Vidare har man alltså fördröjt mitt ärende för att invänta ett yttrande, som hör till den andra anmälan, något som klart strider mot svensk rättspraxis, då man i vanliga fall får be om uppskov, eller helt enkelt finna sig i en tredskes dom om man inte svarar i tid.
Men se inte hos domkapitlet i Växjö, här är man partisk och väljer att åsidosätta anmälaren till fördel för församlingens politiker.

I församlingen är den politiska labyrinten inte bättre, utan här är allt som det brukar vara, där de fyras gäng håller församlingen i järngrepp, och gör som de vill.
Senast är det alltså fakta att församlingen blöder 5 miljoner varje år, vilket medförde att fullmäktige vid senaste sammanträde krävde åtgärdat för att få detta stoppat.
Man undrar på hur kyrkorådet då kan ge personal 12 månadslöner för att säga upp sig själv, helt av mänskliga hänsyn. (Probelius Seger uttalade detta om orsaken till Nyléns avgångsverlag då han själv lämnade sin uppsägning, helt oprovocerat, och till förträt för personalutskottet.)
Ser de inte hur illa det hänger ihop, och de hoppas på ansvarsfrihet nästa år?
Jag säger: ”Häng dem högt”

I övrigt kan man tycka det lustigt att Kamrer Lars Lindström den 1 april förnekade att församlingen blödde, när jag skrivit det i en insändare, när nu fakta talar för något annat, vet kamrern inte om hur finanserna ser ut inom församlingen?

Oskarshamnbloggen.se har fått ett antal dokument som utvisar hur det politiska klimatet i Oskarshamns församling är infekterat och klart visar brist på sammanhållning.

I ett dokument som oskarshamnbloggen fått ta del av, står det klart beskrivit att viceordförande i kyrkorådet, Dennis Rydh(S), exempelvis var klart medvetande om att Mats-Ola Nylén avsagt sig uppvaktning i samband med sin sista mässa i Oskarshamn.
Att han (Dennis Rydh) ändå tillsammans med Rose-Marie Probelius Seger väljer att strunta i detta, och på det vis kränka inte bara Mats-Ola men kyrkorummet och gudstjänsten är skamligt och opassande en ansvarig politiker.
Redan här bör dessa två överväga sin framtid i församlingen som ansvariga, när man inte kan acceptera enkla önskemål.
Ett annat ställe har Oskarshamnbloggen fått dokumentation för att det inom Socialdemokratiet finns ett inriktningsbeslut om att bryta samarbetet med Alternativet i kyrkorådet, något som Dennis Rydh alltså tydligen väljer att ignorera, då han fortsätter att fjäska för Probelius, istället för att bry sig om sin partigrupp.

Ett annat dokument visar att även Probelis Seger agerat utan för sin nomineringslistas majoritet, när hon medverkade till att få Nylén att säga upp sig själv. I skarpa ordalag kritiseras hon för sättet hon agerat på, och anklagas för att ha använt Nylén som ett mobboffer, enbart med syfte att skaffa egen popularitet bland personalen.
I denne skrivelse finns även beskriven det förtroende förhållande Frimurarordningen har gentemot en ledamot i personalutskottet, och då det är FD kontraktsprost Leif Norrgård som är SV. Frimurareordens högsta prelat, kan detta även ha haft en direkt konsekvens på fallet Nylén.

Utav de fyras gäng är det alltså endast Moderaternas Gudrun Gustafsson som vi inte fått några meddelanden om, i frågan på hur hon ställer sig i förhållanden till partigruppens önskemål i ärendet.
Dock har en ledamot beskriven henne som en person som faller utanför ramen för en seriös diskussion, men detta är en hållning som den personen själv får stå för.

Som läget är idag har jag full förståelse för om Mats-Ola Nylén inte kommer tillbaka till Oskarshamns församling, den förtjänar helt enkelt inte en sådan kompetent kyrkoherde, med de politiker församlingen har tillsatt.
Samtidigt är det skrämmande nu att se hur duktiga och engagerade människor hopper av förtroendeuppdrag inom kyrkan, som en klar protest mot det som har skett senaste året.

Egentligen önskar jag för Nyléns bästa att han får en tjänst helt utanför Växjö Stift, för den handläggning detta domkapitel utvisar är intet annat än en parodi på svensk rättssäkerhet och kristen tro.
En tjänsteman som kan sitta och uttala att hon anser Nylén agerar i bakgrunden, alltså sprider falska anklagelser, samtidigt som man visar klart partiskhet mot kontraktsprost och församlingspolitiker, så fungerar hela domkapitlet.
I övrigt är även biskopen totalt ignorerande när man kontakter honom, och han skall vara en kyrkans man, jag börjar bli tveksam.

Oskarshamnbloggen.se ser fram emot en församling meddelar att den anställt Nylén. Den församling får en kompetent och duktig präst, som kan umgås med alla människor, oavsett ålder.

Svenska kyrkan, va vill du?

När man ringer en institution, vilket man får anse Svenska Kyrkan som varande, förväntar man sig ett korrekt och trevligt bemötande, även om det är klagomål man vill framföra.

Detta känner Växjö stift tydligen inte till, då några av deras anställda inte har någon vidare trevlig eller service aktig bemötande.

2011-09-14 har jag ett samtal med kansliet i domkapitlet, när jag från ordförande i Oskarshamns kyrkofullmäktige fått besked om att stiftet och facket är de som förhandlat fram uppsägningen av Mats-Ola Nylén.
Det är stiftjuristen Vibeke Bergman som jag får tala med, och jag måste förvånas när hon uttalar så här:
”Jag förstår inte han agerar i bakgrunden eftersom man träffat en överenskommelse.”
Detta sagt med koppling till Mats-Ola Nylén.

Vibeke Bergman beskyller alltså Mats-Ola Nylén för att ligga bakom att vi församlingsmedlemmar kämpar för att få honom tillbaka som kyrkoherde.
Hur har hon kännedom om detta, vilket hon ju tydligen inte har, för damen i fråga ljuger, då Mats-Ola inte agerar i bakgrunden.
Den som agerar och som gjort det sedan 27/2 är undertecknade, och det står jag för, kom då inte med beskyllningar mot en oskyldig, när man inte ens vill delta i att reda ut om stiftets delaktighet i hela ärendet.

Igår 2011-10-03 ringde jag åter Vibeke Bergman för att få information om ett ärende.
När jag presenterat mig möts jag av följande fras:
”Hej, jag ska gå på lunch och har inte tid att tala med dig, men vad ville du lite fort.”
Man undrar varför hon svarar telefonen om hon ändå inte har tid att tala med den som ringer.
Det ärende jag sökte henne i, var om en tolkning av kyrkoordningen, där 2 personer i kyrkokansliet i Uppsala gjort en annan tolkning än vad domkapitlet i Växjö gjort, men det vill hon inte alls diskutera, eller söka fram till hur man kan ha olika tolkningar, utan man möts av en avspisning med jag vill inte diskutera med dig, och domkapitlet har gjort ett beslut som inte kan överklagas.

Klassamhället är återvänt till Sverige, där vi borgare ska buga os för domkapitlet, tror hon.

Tyvärr kan man väl förstå att det ligger till på det viset, när man ifrågasätter vissa hanteringar i Kyrkan, för det hjälper föga att fråga chefen för domkapitlet, biskop Jan-Olof Johansson, för det gjorde jag 2011-09-14, och har fortfarande inte fått svar, så antingen möts man av långa handläggningstider, eller ett otrevligt bemötande.

Jag förstår inte varför sanningen inte får komma fram, är Kyrkan rädd för att om sanningen kommer fram i ärendet Nylén, då kan flera skelett börja ramla ut garderoben?

Man så samma tendens när det rörde sig om den fackliga representanten, som också han i vardagen är anställd som komminister i Växjö Maria Församling.
Här fick man också vänta i 1½ vecka innan man fick kontakt, och då fick man göra det genom kansliet i Stockholm.

Är det inte dags att Svenska Kyrkan ser över vilket bemötande man ger sina kunder, för snart är man distanserat av institutioner som försäkringskassan och skattemyndigheterna i det sätt man bemöter folk på när man ifrågasätter ledningen.

Jag ställer åter frågan, vad är det jag trampar på sedan ni skriker så högt, vilka lik är det ni inte vill ha fram?

2 fel ger inte ett rätt.

Med anledning av att en av kyrkans trotjänare lämnat en namnlista till kyrkorådet, för att förhindra att Mats-Ola Nyléns skulle lämna församlingen, utan att den protokollfördes, har Oskarshamnbloggen forskat i ärendet.

Det var när Ingrid Swahnberg efterfrågade vad som hänt med den namnlista med 22 namn hon lämnade på pastorsexpeditionen 2011-03-07, alltså innan Mats-Ola Nylén lämnat sin uppsägning, att det upptäcktes att lista var insatt i en pärm, utan att någon åtgärd lämnats vid den, eller för den delen att den var protokollfört.

27 juli var jag personligen i kontakt med Lars Lindström på pastorsexpeditionen, och efterfrågade en kopia på listan, samt vilka åtgärder som vidtagits runt denna, och fick här besked på att den var omtalat vid arbetsutskotts sammanträdet, samma dag som Mats-Ola sagt upp sig, och i övrigt var lämnat utan åtgärd, och utan att vara protokollfört. Enligt Lindström skall Kyrkorådet vara informerade om listan, något jag tyckte var anmärkningsvärd, då ersättare i kyrkorådet Stefan Liljehorn tydligen inte var informerat om att även äldre var emot Nyléns avgång från församlingen, vid fullmäktigesammanträdet i Maj.

När jag får protokollet från det extra arbetsutskott sammanträde som hölls 2001-07-26 står det mycket förvånande:

§ 78 Namnista från församlingsmedlemmar daterad 2011-03-07
KR 2011-0028
En namnlista innehållande 22 namn, från församlingsmedlemmar, lämnades in på pastorsexpeditionen på förmiddagen den 7 mars 2011 till förmån för kyrkoherde Mats-Ola Nylén. Samma dag hade PU sitt sammanträde. I samband med detta sammanträde lämnade kyrkoherde Mats-Ola Nylén in sin egen avskedsansökan. Namnlistan diskuterades på sammanträdet men påverkade inte Nyléns egna uppsägning. Detta framgår inte i PU:s protokoll. Namnlistan har sedan nämnts i olika sammanhang.

AU beslutade
– att informera kyrkorådet
– att föreslå Kyrkorådet att namnlista läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet beslutar alltså 2011-07-26 om att man skall informera kyrkorådet om listan, något man redan skall ha gjort enligt Lars Lindström, man frågar sig om vad som stämmer i detta.
Namnlistorna diskuterades på PU sammanträdet enligt protokollet, men när jag talade med Lars Lindström dagen innan hade man inte diskuterat namnlistan, utan enligt honom hade man endast omtalat den på Arbetsutskottets sammanträde, och alltså inte på PU sammanträdet.
Oskarshamnbloggen har idag fått bevis från källor som var närvarande vid PU sammanträdet, att man inte på något vis informerade om namnlistans existens på sammanträdet, där Nylén skrev på avtal med personalutskottet om att skiljas från sin tjänst.

Något annat som kan förvåna mig, i protokollet från sammanträdet, är § 76 anställning av ungdomspräst.
Den 13 juli hade jag ett samtal med medlem i personalutskottet Gudrun Gustavsson, när man i tidningen deklarerat att man anställt en ny ungdomspräst, i form av Bodhi Bjerregaard.
Under detta samtal frågade jag om man var informerat om Bodhi:s tidigare engagemang i Baghwanrörelsen, den sekt som även Teg Gärdestad tillhörde?
Gudrun Gustavsson uttalade att man inte visste något om detta, och hon var närmast förfärat att höra detta, det hade man ingen aning om.
På min fråga om man hade lämnat någon form för provanställning, fick jag som svar att det hade man inte, utan det var en fastanställning.

Enligt protokollet daterat 2001-07-26 har man nu plötsligt full insikt i Bodhis tidigare liv i Baghwan, och man har anställd henne med 6 månades provanställning.

Man undrar om det är tillåten att efterkonstruera protokoll, så att de anpassas efter de frågor man blir ställt mot väggen med.

Oskarshamnbloggen kommer att följa ärendet.