Ungdomarnas namninsamling överlämnad till fullmäktige.

Som jag tidigare har berättat gjorde ett antal ungdomar en namninsamling för att visa protest mot kyrkorådet, till stöd för den förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén.

Namnlistorna har legat hos mig en period, i väntan på dem kunde överlämnas till en representant för Kyrko Fullmäktige i Oskarshamns Församling.

Idag har jag postat listorna, tillsammans med följande brev till Ordförande i fullmäktige Christer Brorson.

Oskarshamn 2011-04-16

Till: Kyrko Fullmäktige
Oskarshamns Församling

Överlämnande av namninsamling mot kyrkorådet, till stöd för fd. kyrkoherde Mats-Ola Nylén.

Ett antal ungdomar kontaktade oss för att få hjälp med att utföra en namninsamling till stöd för Mats-Ola Nylén, mot det sätt kyrkorådet agerat i samband med dennas uppsägning.

Namninsamlingen utfördes på lördagen den 2/4-2011 runt Oskarshamn, och resulterade i totalt 253 namn som skriver under på formuleringen:

Till Kyrko fullmäktige i Oskarshamns Församling
Vi som undertecknar denna list, anser kyrkorådet i Oskarshamn har agerat på ett sätt som strider mot församlingens vilja. Vi vill att kyrkorådet tar konsekvensen och ställer sina platser till förfogande, alternativt att fullmäktige entledigar dem, med målet att få kyrkoherde Mats-Ola Nylén till att ta sin uppsägning tillbaka.

Vi vill härmed överlämna dessa listor till ordförande i fullmäktige, för vidare hantering.

När man samtidigt ser på den överenskommelse som kyrkorådet fattat, och deras försök att hemlighålla denna, trots det strider mot kyrkoordningen, får man intrycket av att något är fel i detta ärende, vi skall uppmana fullmäktige att göra en granskning av hela ärendet, där man granskar alla handlingar, och gör en undersökning om det kan ha varit tal om en provocerat uppsägning.

Brevet är undertecknat av min fru och mig, eftersom vi hela tiden har sökt att stötta ungdomarna i deras strävan att få Mats-Ola Nylén tillbaka, alternativt få sanningen om varför han skulle avgå på detta viset.

Nu återstår att se om fullmäktige lyssnar på ungdomarna, eller om de också skall känna svek från högsta beslutsorgan i församlingen.

Är Mats-Ola Nyléns uppsägning laglig?

Som vi tidigare har berättat har Ivan Kejs begärt att få ta del av de handlingar, som ordförande i kyrkorådet Rose-Marie Probelius Seger hänvisat till, i samband med kyrkoherde Mats-Ola Nyléns uppsägning.

Kyrkorådet har hela tiden påtalad att detta var belagd med sekretess, vilket Ivan Kejs överklagade till Domkapitlet i Växjö.

Domkapitlet fattade beslut i detta överklagande 2011-04-05, ett beslut som blev verkställt idag, genom att protokollet justerades.

Domkapitlets beslut gick emot kyrkorådet, och pålade detta att omedelbart lämna ut de handlingar som Ivan Kejs begärt.

Nu kan vi få svar på en del av de frågorna som varit i detta ärende.

Det första som vi härmed kan konstatera är att det avtal som träffats mellan parterna, tydligen inte är giltigt, då den sekretess som avtalet innehåller inte är tillåten enligt svensk lag, eller kyrkoordningen för den delen, och eftersom den är en central del av avtalen, faller resterande av den kanske därmed.
Då detta avtal samtidigt är en del av den skriftliga uppsägningen, kan man fråga sig om Mats-Ola Nylén egentligen har sagt upp sig, eller om han fortfarande är kyrkoherde i Oskarshamns Församling?

Oskarshamnbloggen.se och Kejs.eu har nu tillträde till samtliga handlingar i som kyrkorådet tidigare har prövat att mörka, och vi kommer nu att detaljgranska dem, för att kommentera innehållet under den närmste tiden.

Fortsättning följer.

 

Byggebochef driver egen firma vid sidan om / Oskarshamn /NYHETERNA Östra Småland AB

Byggebochef driver egen firma vid sidan om / Oskarshamn / NYHETER Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

För nästan exakt en månad sedan den 7 mars 2011 ställde jag en fråga vid allmänhetens frågestund, om hur tjänstemännen inom Oskarshamns kommun agerade, så att man kunde tro regler och policyn inte behövde följas, närmast som vi var på väg tillbaka till Bananrepubliken.
Jag påminnande om hur det nyligen var inom företaget Byggebo och frågade Kommunalråd Peter Wretlund (S) om han tänkte göra något åt det.

Egentligen fick jag inget svar, utan man kanske hade för överambitiösa eller bristfällig hantering, men att kalla Oskarshamn för en bananrepublik var irriterande.

Av 1 viceordförande i kommunstyrelsen Lars Blomberg (M) fick jag besked om min fråga, när man talar om en bananrepublik var ställd på så låg nivå, att den egentligen inte förtjänade något svar.
Innan han kom helt så långt fick han dock sagt:
”Inte heller är det meningsfullt att dra upp gamla problem med Byggebo, som idag har en annan VD än vid tiden då vissa problem fanns i bolaget.
Byggebo sköts idag på ett utmärkt sätt.”

Man kan undra om han fortfarande anser det är så, eller börjar han kanske ge mig lite rätt, tjänstemännen i de kommunala bolagen har fortfarande inte lärt sin läxa, utan kan fortfarande hyra konsulter utan upphandling, de kan fortfarande sköta konsultverksamheter, delvis under arbetstid, och det är det vi ser, vad finns mera?

Jag hoppas innerligt Lars Blomberg (M) inser att hans utlåtande vid fullmäktige den 7/3-2011 var längre från verkligheten än min.

Den som inte tror mig kan se protokollet HÄR

Ungdomens protest.

Idag gick 20 ungdomar ut på stan i Oskarshamn, för att samla underskrifter för stöd till sin omtyckte kyrkoherde Mats-Ola Nylén.

Nu här i efterhand har jag fått reporter om vuxna, som har anklagat Mats-Ola Nylén för att ligga bakom denna namninsamling, detta menat i ett negativt perspektiv.

För att rätta till alla missförstånd skall följande klargöras.

Dagens namninsamling är utfört och arrangerat av ett antal ungdomar i Oskarshamn, som känner att de inte har fått gehör för deras åsikter, eller fått svar på sina frågor i detta ärende.

Efter att ha hört detta, har jag hjälpt dem med det praktiska, att ta fram namnlister och liknande varför varje misstanke om att Mats-Ola Nylén ligger bakom skall avvisas.

Dagens namninsamling var under följande text:

Till Kyrko Fullmäktige i Oskarshamns Församling.

Vi som undertecknar denna lista, anser kyrkorådet i Oskarshamn har agerat på ett sätt som strider mot församlingens vilja. Vi vill att kyrkorådet tar konsekvensen och ställer sina platser till förfogande, alternativt att fullmäktige entledigar dem, med målet att få kyrkoherde Mats-Ola Nylén att ta sin uppsägning tillbaka.

Jag åtager mig härmed det fulla ansvaret för dagens namninsamling, då ingen annan tydligen vågar lyssna, stödja och ta ungdomens vilja i beaktan.

Ivan Kejs

Ungdomen protesterar!

Besvikna ungdomar
Besvikna ungdomar

En grupp ungdomar samlades idag för att göra in namninsamling till stöd för kyrkoherde Mats-Ola Nylén, och med en vädjan till kyrko fullmäktige om att entlediga kyrkorådet, som en följd av den behandling ärendet runt kyrkoherden fått.

Ungdomarna skall finnas runt hela Oskarshamn fram till kl. 15:00 idag lördag, för att få så många namnteckningar som möjligt.

Oskarshamnbloggen och Kejs.eu gör en rättelse.

I en insändare i Oskarshamns Tidningen skrevs det att församlingen i Oskarshamn ”blöder”, och man var tvungen att sälja värdepapper för att få ner saldon på sin kredit.

Jag är uppmärksammat att församlingen inte har några ekonomiska problem, eller blöder, utan förvaltar sina pengar genom att flytta dem mellan olika konton och värdepapper placeringar.

Vi ber om ursäkt, här idag den 1 april, för missförståndet, men vi förvaltade den information vi hade vid tillfället.