Rekrytering väckte känslor inom kyrkan

Rekrytering väckte känslor inom kyrkan.

Inte förvånande att Mönsterås är nästa församling i Kalmar län, som utvisar problem med personalpolitiken.
Svågerpolitik och en Kontraktprost som arbetar på ett sätt som tangerar mafioso stil skall tydligen bli signum för kontraktet, där även Oskarshamns Församling ingår.
Återstår att se hur tillsättningen av ny kyrkoherde i Högsby kommer att gå, skall det bli samma här då är det väl dags att överväga att lämna Svenska Kyrkan, för som det ser ut i Växjö församling, med en Biskop som struntar i medlemmarna, och enbart ser till sitt eget bästa, som en annan Pontius Pilatus, och en kontraktprost som är värre en Judas, då måste det bli en stark och engagerad kyrkoherde för att få budskapet fram.

Svenska kyrkan i Växjö stift är inte en förebild som kristen och männsklig enhet, de har visat att de absolut tillhör den del av kristendomen som ser förebilden i Lucifer och Judas, men Biskopen i främste ledet.

Skall Oskarshamns Församling lämna Svenska Kyrkan?

Frågan kan tyckas märkvärdig, men är ändå relevant, när man ser på de dispositioner som politikerna och kyrkoherden har gjort den senare tiden. Vi har redan tidigare påpekat hur en av de ledande politikerna redan sitter på dubbla stolar, dels genom att vara ledamot i Kyrkorådet och fullmäktige samtidigt som han är med i styrelsen vid Pingstförsamlingen. Eftersom dessa 2 församlingar har olika sätt att se på den kristna tron, kan man undra på hur man kan representera båda sidorna.

Nu har man inom Oskarshamns Församling åter börjat avvika från Svenska Kyrkan, genom sitt konfirmandarbete. Inte nog med att det inte finns präster med i undervisningen, utan det mesta dels sköts av församlingspedagogerna, men nu har man också anställd en ungdomsledare som har sin grund i missionsförbundet. Man undrar på hur man kan låta en person som tillhör en kyrka som ser annorlunda på dopet, delta i konfirmandarbetet, som alltså är en del av Svenska kyrkans dop. Även inom diakoniarbetet har man i Oskarshamns Församling en assistent, som har sina grunder i missionsförsamlingen, så man undrar om Svenska kyrkan är på väg bort från Oskarshamn.

Ser man på Församlingen s hemsida är det tydligen endast 2 ordinarie präster tillgängliga för tillfället, varav den ena är kyrkoherden. En komminister är sjukskriven, och har varit det en längre tid. Enligt källor skall det vara en fråga om arbetsklimat som har föranlett denna sjukskrivning. En komminister är tjänstledig medan tjänsten som ungdomspräst är vakant.

Man kan finna det anmärkningsvärd att Kyrkoherde Magnus Wihlborg inte har lyckats i sin uppgift som kyrkoherde, att få ordning på personalen, och tillsatt vakanta tjänster, han som var så engagerat i att få den förre kyrkoherden bort, så att man kunde få rätsida på församlingen.

Jag undrar om han tycker sig ha lyckats med uppgiften, när konfirmandarbetet går på halvfart utan präster, och frikyrkorna tydligen får större insikt i församlingens dagliga arbete.

Man kan undra vad biskopen anser om detta, men eftersom han fortfarande inte har svarat på min skrivelse av 14 september 2011, så varför skulle han svara nu?

Det ska bli intressant att följa den stundande valkampen, skall upprorsmakerna göra en ny lista, eller kommer allt att falla tillbaka i den lata och övergivna fason, som tydligen skall vara församlingens kännetecken.

Skillnaden är som natt och dag.

Under de senare åren har jag av olika orsaker varit i kontakt med flera kontraktsprosten, och jag får säga att skillnaden på kontraktsprostar är milsvidd, och tyvärr har jag först nu upplevt en som verkligen fyller det som en prost bör fylla.

Under den gagna helgen var jag på mottagning av Rödeby församlings nya kyrkoherde, och den varme och mänsklighet som jag fick uppleva där, var så olik den bemötelse jag fått i Oskarshamns församling och Växjö stift, där inte ens Biskoppen vill nervärdera sig att besvara hänvändelse från ett betalande medlem. Om det gick för sig skulle jag gärna avsäga mig den församling och det stift jag idag tillhör, för istället att skriva mig i Lunds stift, med tillhörlighet i Karlskrona, Rödeby och Ronneby kontrakt, för här finns verkligen närheten till människan i första rum, och inte som i Växjö stift, Stranda-Möre kontrakt där girigheten genomsyrar kyrkoherde och kontraktsprost på ett så vidrigt sätt att mänskligheten åsidosättas för egen vinnings skull.

Tack till Kontraktsprost Pamela Garpefors, och Kyrkoherde Mats-Ola Nylén för en mycket fin och mänsklig mässa i Rödeby, och en tack till politiker och övrig personal i församlingen för det trevliga samkvämet efteråt i församlingshemmet.

En äkta kyrkoherde

 

Påsken i Oskarshamns Församling.

Nygammal kyrkoherde efter Mats-Ola Nylén / NYHETERNA / Östra Småland AB..

 Påsken är en kyrklig högtid, och i Oskarshamn firades den med at en ny kyrkoherde insattes med stöd från biskoppen.

Det som man kan finna anmärkningsvärd är att trots det var insättelse av en ny kyrkoherde, och biskoppen deltog, var endast halva kyrkan fylld.

Är det så att församlingsmedlemmarna i Oskarshamn äntligen har insett vad som hände för ett år sedan, när den rätta kyrkoherden Mats-Ola Nylen fördrevs av personalen och översteprästerna, och därför viste sin avsky för dessa genom att utebliva från insättelsesmässan på annandagen påsk.

I sitt anförande under mässan sa översteprästen bl.a. att kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens andliga ledare, något som kan bli svårt för denna nya kyrkoherde, han som fördrev de äldre och församlingsmedlemmarna från kyrkorummet, när man ville protestera mot de judasfasoner som personalen utsatte Mats-Ola Nylén för, när man genom demokratiska metoder ville få den rätta kyrkoherde tillbaka istället för marionetten som förrådde Nylén.

Något annat som kan tyckes anmärkningsvärd är hur förre kontraktsprosten deltog i insättelsen av den nya kyrkoherden, Norrgård som var en av de som tillsammans med Wihlborg var ytterst aktiv för att sticka Nylén i ryggen, som nu står och solar sig i lyckans rus över att man åter har upplevt påskens lycka i kyrkan, att genom svek ha fördrivit och förråd i översteprästernas och politikernas namn.

Kyrkan i Växjö Stift upplever tydligen stora problem, och genom det svaga ledarskap som utvisas av översteprästen, som fortfarande inte har kunna svara på ett mail som skickades till honom i september 2011 med begäran om andlig vägledning, kan man undra hur det ska gå. Nu har man statuerat exempel på att insätta den bleka, opersonliga och i mångas ögon Judas karaktären Magnus Wihlborg i en församling som splittrades när fraktionen med Wihlborg och Duvlund satte sig för att fördriva Nylén. Översteprästen har tillsammans med politikerna gått i fällan, och låtit dessa få som de ville, något som kommer att skada Oskarshamns församling och i längden Växjö stift.

När Nylén hade sin avsked mässa var kyrkan full, detta trots Nylén avsagt sig att bi avtackad, eller det på annat vis var utlyst, nu hade man utlyst att Wihlborg skulle insättas, och man hade lockerbjudande med översteprästerna, och den pensionerade kontraktsprosten, och ändå kan man endast sälja halva kyrkan, snacka om antiklimaks.

Wihlborg njut av din tjänst som kyrkoherde, du är politikernas och personalens dröm, som en sann marionett uppträder du, och så länge du gör det kommer du säkert att sitta kvar. Problemet är när besökarna sviker, och du måste börja minska personalen, då kanske även du träffar din Judas som dolkar dig i ryggen, och din Petrus som kommer att förneka att hon gav dig sitt stöd, ett är säkert, jag kommer inte att delta i några Judas mässor i Oskarshamns församling.

 

Den nya kyrkoherden.

Nu skall det, enligt välunderrättade källor, vara beslutat att Oskarshamns ny kyrkoherde blir Magnus Wihlborg, en komminister som funnits i Oskarshamns församling i 30 år, utan att ha gett något nämnvärd avtryck. Wihlborg var den som hade hand om konfirmandarbetet innan Mats-Ola Nylén kom till församlingen, något som resulterade i att församlingens konfirmandarbete var näst intill obefintligt, och man fick betala till angränsande församling för att de tog hand om flera konfirmander som egentligen tillhörde Oskarshamns församling.

Det som är anmärkningsvärd är att Wihlborg vid upprepade tillfällen har uttalat att han inte vill vara ny kyrkoherde, och att han uppfattade arbetet som tungt, och något han inte var intresserat av. Enligt källor skall det även från personalen ha varit skepsis för om Wihlborg är tillräcklig stark för att handskas med rollen som herde, men de har uttalat att de vill ge stöd för honom.

Man undrar på hur kyrkorådet har resonerat i denna situation, när man nu väljer att anställa en av de personer som var ledande i drevet mot fd kyrkoherden? Är det den nya socialdemokratiska politiken vi nu får presenterat, när man visar att mobbing och inkompetens skall belönas? En orm har placerats i fågelbot.

Eller som det står i Jakobs brevet 1:26:
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.”

Källor säger att besökstalet i Oskarshamns kyrka minskar, är ovanstående svaret på varför?

 

God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

2 fel ger inte ett rätt.

Med anledning av att en av kyrkans trotjänare lämnat en namnlista till kyrkorådet, för att förhindra att Mats-Ola Nyléns skulle lämna församlingen, utan att den protokollfördes, har Oskarshamnbloggen forskat i ärendet.

Det var när Ingrid Swahnberg efterfrågade vad som hänt med den namnlista med 22 namn hon lämnade på pastorsexpeditionen 2011-03-07, alltså innan Mats-Ola Nylén lämnat sin uppsägning, att det upptäcktes att lista var insatt i en pärm, utan att någon åtgärd lämnats vid den, eller för den delen att den var protokollfört.

27 juli var jag personligen i kontakt med Lars Lindström på pastorsexpeditionen, och efterfrågade en kopia på listan, samt vilka åtgärder som vidtagits runt denna, och fick här besked på att den var omtalat vid arbetsutskotts sammanträdet, samma dag som Mats-Ola sagt upp sig, och i övrigt var lämnat utan åtgärd, och utan att vara protokollfört. Enligt Lindström skall Kyrkorådet vara informerade om listan, något jag tyckte var anmärkningsvärd, då ersättare i kyrkorådet Stefan Liljehorn tydligen inte var informerat om att även äldre var emot Nyléns avgång från församlingen, vid fullmäktigesammanträdet i Maj.

När jag får protokollet från det extra arbetsutskott sammanträde som hölls 2001-07-26 står det mycket förvånande:

§ 78 Namnista från församlingsmedlemmar daterad 2011-03-07
KR 2011-0028
En namnlista innehållande 22 namn, från församlingsmedlemmar, lämnades in på pastorsexpeditionen på förmiddagen den 7 mars 2011 till förmån för kyrkoherde Mats-Ola Nylén. Samma dag hade PU sitt sammanträde. I samband med detta sammanträde lämnade kyrkoherde Mats-Ola Nylén in sin egen avskedsansökan. Namnlistan diskuterades på sammanträdet men påverkade inte Nyléns egna uppsägning. Detta framgår inte i PU:s protokoll. Namnlistan har sedan nämnts i olika sammanhang.

AU beslutade
– att informera kyrkorådet
– att föreslå Kyrkorådet att namnlista läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet beslutar alltså 2011-07-26 om att man skall informera kyrkorådet om listan, något man redan skall ha gjort enligt Lars Lindström, man frågar sig om vad som stämmer i detta.
Namnlistorna diskuterades på PU sammanträdet enligt protokollet, men när jag talade med Lars Lindström dagen innan hade man inte diskuterat namnlistan, utan enligt honom hade man endast omtalat den på Arbetsutskottets sammanträde, och alltså inte på PU sammanträdet.
Oskarshamnbloggen har idag fått bevis från källor som var närvarande vid PU sammanträdet, att man inte på något vis informerade om namnlistans existens på sammanträdet, där Nylén skrev på avtal med personalutskottet om att skiljas från sin tjänst.

Något annat som kan förvåna mig, i protokollet från sammanträdet, är § 76 anställning av ungdomspräst.
Den 13 juli hade jag ett samtal med medlem i personalutskottet Gudrun Gustavsson, när man i tidningen deklarerat att man anställt en ny ungdomspräst, i form av Bodhi Bjerregaard.
Under detta samtal frågade jag om man var informerat om Bodhi:s tidigare engagemang i Baghwanrörelsen, den sekt som även Teg Gärdestad tillhörde?
Gudrun Gustavsson uttalade att man inte visste något om detta, och hon var närmast förfärat att höra detta, det hade man ingen aning om.
På min fråga om man hade lämnat någon form för provanställning, fick jag som svar att det hade man inte, utan det var en fastanställning.

Enligt protokollet daterat 2001-07-26 har man nu plötsligt full insikt i Bodhis tidigare liv i Baghwan, och man har anställd henne med 6 månades provanställning.

Man undrar om det är tillåten att efterkonstruera protokoll, så att de anpassas efter de frågor man blir ställt mot väggen med.

Oskarshamnbloggen kommer att följa ärendet.

När de äldre stängs ute av kyrkan!

Idag var det proklamerat att en ny namninsamling, till fördel för fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén, skulle utföras i samband med Kyrkkaffet, efter mässan i Oskarshamns Kyrka.

Namninsamlingen gick ut på att man ville att kyrkorådet skulle ta församlingsmedlemmarna på allvar, i önskan om att få Mats-Ola Nylén tillbaka, som det skrevs, medlemmarna vill ha Mats-Ola Nylén men det vill de anställda inte.

Det var Ingrid Swahnberg som genom en ny namninsamling ville påpeka att den hon lämnade redan 2011-03-07, var lämnat utan påföljd, den var inte ens protokollfört, något som hon tyckte var anmärkningsvärd.
När hon idag ville utföra en ny namninsamling, fick hon besked från Tf kyrkoherde Magnus Wihlborg att hon inte fick göra det i kyrkan, då hon i det fall kränkte kyrkorummet.

Fr Swahnberg lät sig inte kuvas, utan ställde sig på kyrktrappan, och fick över 60 namnunderskrifter, vilket betyder att i stort set samtliga närvarande i kyrkan skrev på, för att få Mats-Ola Nylén tillbaka.

Medan man samlades på trappan för att skriva på, utmärkte sig kyrkofullmäktige medlemmen Stefan Liljehorn, på ett otursamt sätt, genom att beordra folk bort från trappan, då de spärrade utrymningsvägen om något skulle hända i kyrkan. När folk protesterade mot hans utlåtande svarade han med att han i övrigt inte tyckte om den ton som fördes.

Kyrkan utestängar alltså de äldre, varav flertalet var över 60 på grund av man protesterar mot kyrkorådets agerande.
Vidare skall man så få veta av en medlem i kyrkofullmäktige att han inte tycker om tonen.

Man undra vem som kränker kyrkan, medlemmarna som vill bli lyssnade på, eller kyrkorådet och den tillförordnade kyrkoherden som inte vill acceptera medlemmarnas åsikt?
Vem är det som tar fel ton, de som låter sin röst hört, eller den som vill att rösten ska tystas.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden lagt ribban för vad man kan göra i kyrkan, för om man inte får göra en legitim namninsamling, där medlemmarna får säga sitt, utan att kyrkorummet kränkas, då kan man väl inte hålla en kyrko konsert där man kräver inträde, för kyrkorummet är då enbart till för den som vill komma i bön.
Man kan väl inte sälja lotter i kyrkan, för det är ett bönehus.
”Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan ropade Människosonen med basunliknande stämma: ”Tag bort detta härifrån; gör inte min Faders hus till ett marknadshus.” Johannes 2:16. ”Det är skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula.” Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord.”

Det är sorgsamt att se hur delar av personalen, och några av kyrkorådets medlemmar anser sig vara mera värd än medlemmarna i kyrkan, hur de anser sig ha fått all makt att agera i frågan runt vem som skall vara kyrkoherde i Oskarshamn.

Nu finns det alltså 3 namninsamlingar, en som lämnades samma dag som Nylén provocerades till att säga upp sig, men 22 namn på. En som ungdomarna gjorde med 256 namn på, och nu kommer en mera, med ca 65 namn på. Detta ger alltså en total på 343 underteckningar, där kanske några kan vara dubbla, men säkert är vi nära 300 till 320 namn, som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka.

Ser man på att förre kyrkovalet, och samlat antal röster, svarar antalet namn på namnlistorna till att 36 % av de som röstade går emot de beslut som kyrkorådet har tagit i detta ärende.
Inga av de partier som är representerade i kyrkorådet, eller fullmäktige har 36 % av rösterna, vilket alltså betyder att det måste vara en tvärpolitisk uppbackning för att få Nylén tillbaka.

Personalutskottet oförstående om ungdomsprästen.

Med anledning av den artikel som www.oskarshamnbloggen.se idag publicerade, om den nya ungdomsprästen Bodhi Bjerregaard, har vi sökt att få reda på hur Personalutskottet tänkte inför anställningen.

När vi sökte personalutskottets och kyrkorådets ordförande Rose-Marie Probelius Seger, för att få en kommentar om vad hon kände till om Bhagwan rörelsen, och den nya ungdomsprästens engagemang häri, meddelade hon kort att hon inte ville uttala sig, hon var i Schweiz om ville inte tala för än hon åter är i Sverige på måndag.
Eftersom hon inte heller hänvisade till någon ställföreträdare, ringde vi nästa person i personalutskottet moderaten Gudrun Gustavsson.

När vi frågar henne om hon är bekant med denna rörelse, får vi det förvånande svaret att det är hon inte, och hon frågar varför det är relevant.
När hon informeras om den nya ungdomspräst har en forntid i denna sekt förfaras hon, och meddelar att det inte var något som arbetsutskottet var informerat om, det kom som en total nyhet för henne.
Att Bodhi under en period på över 20 år stått utanför Svenska Kyrkan var också en nyhet, som personalutskottet inte viste något om.

Jag glömde att fråga om man viste att hennes födelsenamn var Berit Yvonne Maria, men att hon under sin tid i Bhagwanrörelsen bytte till Bodhigyan. Som senare kortades till Bodhi, ett namn hon valt att behålla för det påminner om hennes historia.

Bodhi valde alltså byta bort det namn hon fått genom dopen, för ett sekt namn, som hon håller kvar, efter att hon valt återinträda i Svenska Kyrkan.

I det material jag funnit beskriver hon hur hon lämnar Svenska Kyrkan för att ta del av Bhagwanrörelsen, en rörelse hon helt enkelt lämnar för den ”rinner ut i sanden”, för senare vid sin sons konfirmation mer än 20 år senare komma hon på att hon inte är med i kyrkan, och begär återinträde.
2 år efter hon återinträder i Svenska Kyrkan börjar hon sin prästutbildning i Lund.

Jag finner det lite anmärkningsvärd att en person lämnar kyrkan till fördel för en sekt, som har grund i buddismen och taoismen, avsäger sig sitt dopnamn, för att mera än 20 år senare återinträda med sitt sektnamn, utan att på något vis tydligt ta avstånd från den rörelse man varit en del av, och enbart lämnat för den enligt eget utlåtande ”rann ut i sanden”.

Med tanka på hur den senare tid har varit i Oskarshamns Församling, med utköp av kyrkoherdar och liknande, finner jag det anmärkningsvärd att man inte har mera bakgrundskontroll på de personer man anställer till församlingen.
När vi även nås av beskeden om att denna ungdomspräst inte har mött den tillförordnade kyrkoherden, blir situationen i mina öron även mera kaotisk. Det visar sig alltså att man har anställd en präst, utan att ha gjort en ordentlig bakgrundskontroll, och låtit den vikarierande tillförordnade kyrkoherden hålla anställningssamtal med denna, så när den rätta kyrkoherde återkommer, får han ta emot en anställd, han ska vara chef för, utan att ha haft något med anställningen att göra.

När jag frågar Gudrun Gustavsson (M) om hur lång provtid man har gett den nya prästen, förvånas jag över att det inte finns någon provtid, man har enligt henne gjort en fastanställning direkt.

Som ny ungdomspräst har arbetsutskottet, tillsammans med vikarierande TF kyrkoherde anställd en 49 årig tidigare sektmedlem, som varit medlem i Svenska Kyrkan sedan 2003, och varit färdig präst i 6 månader. Denna person har man anställd för att vara ansvarig för våra ungdomar, med en fastanställning, utan provtid.

Tydligen ska man inte sluta förvånas.